Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

AKADEMII SEMILAC 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Polityka Prywatności Akademii Semilac zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania i  ochrony danych osobowych przez Administrator Danych Osobowych na potrzeby świadczenia  usług, z uwzględnieniem Platformy VOD, oraz sprzedaży produktów, w tym podstawy, cele i  zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także  informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

2. Administratorem Danych Osobowych, zbieranych przez Akademię Semilac, jest Nesperta  Europe sp. z o.o. ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek, – zwana dalej „Administratorem”. 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności: 

1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, 

2. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), 

3. ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w  związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125), 4. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 344.), 

5. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648  ze zm.), 

6. ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287), 7. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). 4. Osobą kontaktową w zakresie ochrony danych osobowych ze strony Administratora jest  Inspektor Ochrony Danych Michał Labocha, do którego korespondencję w tym wnioski  związane z realizacją praw osoby, której dane dotyczą, można kierować pod adres e mail: iod@nesperta.com, 

5. Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia rozpoczynające się wielką literą (np.  Kupujący, Klient, Użytkownik), należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie  Sklepu internetowego, dostępnego na stronach Sklepu https://semilac.pl/akademia oraz w  Regulaminie Platformy VOD Akademii Semilac dostępnego na stronie  www.akademiasemilac.myvod.pl; 

§ 2 CEL, ZAKRES, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator przetwarza danych osobowych w następujących przypadkach: 1. w celu utworzenie konta klienta lub użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz  zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  Administrator w tym celu przetwarza w niezbędnym zakresie następujące dane: imię i  nazwisko lub firma, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby,  adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer  zamówienia, dane operatora płatności internetowych i samej płatności oraz numer  konta bankowego. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania,  rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia, 

2. w celu świadczenia usług marketingowych dotyczących produktów własnych (art. 6 ust.  1 lit. f) RODO), w tym: badania opinii klientów, wyświetlania Kupującemu treści  marketingowych niedostosowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa),  wyświetlania treści marketingowych dla Kupującego w zgodnie z jego  zainteresowaniami (reklama behawioralna), wysyłania powiadomień e-mail o  ciekawych ofertach lub treściach zawierających informacje handlowe, prowadzenia  innych działań w związku z marketingiem bezpośrednim towarów i usług oraz  przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, sms, MMS, telefoniczne i inne  działania reklamowe i telemarketingowe, w tym w ramach świadczenia usługi  newslettera za zgodą osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W tym celu  Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu lub w przypadku newslettera do czasu  cofnięcia zgody, 

3. w celu obsługi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail,  numer telefonu przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi i zadań związanych z  funkcjonowaniem sklepu internetowego lub cofnięcia zgody, 

4. w celach analitycznych i statystycznych dla usprawnienia świadczonych usług oraz dla  bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania i zwalczania prób oszustw  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: adres IP lub  inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub  innych podobnych technologii. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego i platformy VOD,  w tym wyjaśnienia incydentów, 

5. w celu wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę odpowiednimi  przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Administrator przetwarza następujące dane: imię  i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub  siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres prywatny lub adres prowadzenia  działalności oraz numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane będą  przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. 

§ 3 ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANYCH ADMINISTRATOROWI 

1. Dane osobowe Kupujących, w tym Użytkowników Platformy VOD, mogą być przekazywane  następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

1. przewoźnikom, spedytorom, kurierom, operatorom pocztowym – w przypadku  Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu dostawy Produktu  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi, pośrednikowi lub  operatorowi pocztowemu, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w  zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Kupującemu, 

2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku  Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Kupującego wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Sklepie  internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności  realizowanej przez Kupującego, 

3. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne,  informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie  działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego z Platformą VOD i  świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności  dostawcy oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej i hostingu oraz  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego  wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z  Polityką prywatności, 

4. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym  Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro  księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), Administrator udostępnia  zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy, działającemu na jego  zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego  celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności. 

2. Przekazanie danych osobowych przez Administratora każdorazowo wymaga zaistnienia co  najmniej jednej z podstaw wskazanych w Polityce prywatności. 

3. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu  przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4. Przekazanie danych następuje po uprzedniej weryfikacji podmiotu, czy daje on wystarczające  gwarancje wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych i wyłącznie na  podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego dopuszczalnego w przepisach.

§ 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW, W TYM POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

1. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, z  wyłączeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz w  przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na  wniosek uprawnionych organów państwowych), a w takim przypadku zakres udostępnionych  danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia. 

2. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w  tym Google, czy Meta (Facebook), mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony  danych osobowych, zatem poziom ochrony danych w tych krajach, jest taki jak w Polsce. W  przypadku organizacji z siedzibą na terenie USA, Administrator współpracuje z nimi mając na  uwadze wykaz i decyzję wykonawczą z 10 lipca 2023 r. wydaną na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony  danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA (EU-US Data Privacy  Framework). W przypadku pozostałych podmiotów, mających siedziby poza terytorium EOG,  niezależnie od Twojej zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przed podjęciem  współpracy dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje właściwego poziomu ochrony  przetwarzanych danych osobowych, uwzględniając jednocześnie zapisy Decyzji Wykonawczej  Komisji (UE) 2021/914 z 4.6.2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących  przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie RODO, Decyzji  Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul  umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust.  7 RODO oraz art. 29 ust. 7 RODO, a także z uwzględnieniem przyjętych przez Europejską Radę  Ochrony Danych w dniu 18 czerwca 2021 r. Zaleceń nr 1/2020 w sprawie środków  uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem  ochrony danych osobowych UE. 

§ 5 PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1. Administrator w Sklepie internetowym i Platformie VOD może korzystać z profilowania, co  oznacza, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny  wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub  stworzenia prognozy na przyszłość, w tym, w celu podejmowania działań marketingowych. 

2. Decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia  Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie  internetowym i na Platformie VOD. 

3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Kupującego na  stronie Sklepu internetowego i Platformie VOD z wykorzystaniem danych cookies oraz danych  historycznych, zapisanych na Koncie Klienta w celu oceny preferencji i zainteresowań  Kupującego (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony  konkretnego Produktu w Sklepie internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii  dokonanych zakupów). 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na  profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu i ma możliwość wniesienia sprzeciwu  wobec profilowania jej danych. 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

1. dostępu, 

2. sprostowania, 

3. usunięcia, 

4. ograniczenia przetwarzania, 

5. przenoszenia, 

6. cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym wobec  profilowania,

jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej  chwili cofnąć. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania  Twoich danych osobowych po ich przekazaniu. Odwołanie nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem, 

o ile Administrator opiera przetwarzanie Twoich danych osobowych na  wyważeniu interesów, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dzieje się tak w szczególności,  gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, o  czym jako celu mowa w § 2. Dokonując takiego zgłoszenia, zostaniesz  poproszony o wyjaśnienie powodów, dla których Twoje dane osobowe nie  powinny być przetwarzane przez Administratora, który sprawdzi sytuację i  zaprzestanie lub dostosuje przetwarzanie danych lub wskaże ważne,  uzasadnione powody, na podstawie których będzie kontynuował  przetwarzanie, 

możesz oczywiście w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich  danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również  profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail, 

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych  osobowych jej narusza przepisy RODO. 

2. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez  przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora,  wskazany w § 1 ust. 2 lub korzystając z Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie  Sklepu Internetowego. 

§ 7 COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

1. Pliki cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, które  wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę  internetową (np. na dysku twardym komputera, pamięci tabletu lub smartfona – w  zależności, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik). Zazwyczaj zawierają one nazwę  strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz unikalny numer, ale i mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu  IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. 

2. Pliki cookies przeznaczone są do: 

1. umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji stron internetowych, 

2. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w celu ulepszanie ich struktury  i zawartości, i w efekcie usprawnienia korzystania ze stron internetowych, 

3. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. W  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb. 

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania  przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego i Platformy VOD w celu:

1. identyfikacji Kupujących jako zalogowanych użytkowników na Koncie Klienta i  pokazywania, że są zalogowani, 

2. zapamiętywania Produktów, w tym materiałów wideo dodanych do koszyka w  celu złożenia Zamówienia, 

3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub danych  logowania do Konta Klienta, 

4. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego i Platformy VOD do  indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron  Sklepu Internetowego i Platformy VOD, 

5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze  strony Sklepu internetowego i Platformy VOD, 

6. badania zachowań odwiedzających Sklep internetowy i Platformę VOD,  poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu i dostarczenia treści dopasowanych do przewidywanych zainteresowań. 

4. W Sklepie internetowym i Platformie VOD wykorzystywane są cookies sesyjne,  ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies 

trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których  Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego. 

5. W Sklepie internetowym stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 1. „Niezbędne” - to podstawowe pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe  działanie naszej strony internetowej oraz korzystanie z najważniejszych funkcji  i usług dostępnych w sklepie, np. logowanie, przeglądanie strony konkretnego  produktu i dodawanie wybranego produktu do koszyka, porównywanie historii  zakupów, dokonywanie płatności, czas zakończenia oglądania  poszczególnych lekcji, informacja o przczytaniu konkretnego komunikatu itp.  Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć własnych usług. 

2. „Funkcjonalne” - pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania  z naszej witryny internetowej. Pozwalają np. „zapamiętać” wybrane przez  Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w związku z  wybranym językiem lub regionem, wygląd strony internetowej. Mogą być  również wykorzystywane do świadczenia określonych usług, np. oglądanie  treści wideo, dzielenie się z mediami społecznościowymi lub pozostawianie  komentarzy. Nasze usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli te pliki cookie są  wyłączone. 

3. „Marketingowe” – pliki cookie umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony  sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.  Treści te są dostarczane przez nas i / lub reklamodawców, którzy mogą łączyć  informacje zebrane na naszej stronie internetowej z innymi informacjami  zebranymi w wyniku działań Twojej przeglądarki w sieci Twojej witryny. Jeśli  usuniesz lub dezaktywujesz te pliki cookie, reklamy będą nadal wyświetlane  jednak mogą one nie być istotne dla Ciebie. 

Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane  podmioty oraz polityki prywatności i cookies znajdują się na właściwych  stronach tych podmiotów. 

4. Analityczne” – pliki cookie zbierają informacje służące do analizy ruchu na  naszej stronie internetowej i korzystania z naszej witryny przez  odwiedzających. Mogą na przykład sprawdzić, jak długo użytkownik pozostaje  w witrynie lub które strony odwiedza. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób  możemy ulepszyć naszą stronę internetową. 

5. „Wydajnościowe” – pliki cookie używane do analiz i zrozumienia kluczowych  indeksów wydajnościowych pomagając w dostarczaniu lepszych doświadczeń  użytkownika strony. 

W ramach działalności korzystamy z usług podmiotów, które stosują pliki  cookie, jak m.in.: 

1. Google Ireland Ltd, Irlandia, 

2. Meta Platforms Ireland Ltd,, Irlandia, 

3. Microsoft Ireland Operations Ltd, Irlandia 

4. Adobe Systems Software Ireland Ltd., Irlandia, 

5. TikTok Technology Ltd., Irlandia, 

6. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luksemburg, 

7. Benhauer Sp. z o.o., Polska, 

8. Hotjar Ltd. Malta, 

9. Bidswitch GmbH / Iponweb GmbH, Szwajcaria, 

10. Clikonometrics Sp. z o.o., Polska, 

11. INIS Sp. z o. o., Polska, 

12. Criteo S.A., Polska, 

13. Quartic Sp. z o.o., Polska, 

14. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., Polska. 

6. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za  pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w tym częściowo je ograniczyć lub  całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim  przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. W celu zapoznania  się i zarządzania stosowanymi na stronie plikami cookies należy kliknąć ikonę  (najczęściej ikona kłódki) z lewej strony obok adresu strony i wybrać Pliki cookies (obok  napisu będzie widać ile plików cookies jest w użyciu). Po kliknięciu na Pliki cookies, 

będzie można z listy rozwijanej zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych  plików, w tym termin wygaśnięcia oraz podjąć działanie: „Blokuj” lub „Usuń”. 

Poniżej zamieszczono schemat zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 1. 

1. Chrome: trzy pionowe kropki po prawej stronie belki >„Ustawienia” > „Prywatność i  bezpieczeństwo” > „Pliki cookie i inne dane witryn”, 

2. Edge: trzy poziome kropki po prawej stronie belki > „Ustawienia” > „Pliki cookie i  uprawnienia witryny” > „Przechowywane dane i pliki cookie” > „Zarządzaj plikami cookie  i danymi witryn oraz usuwaj je” 

3. Firefox: trzy poziome kreski po prawej stronie belki > „Opcje” > „Prywatność i  bezpieczeństwo” lub po kliknięciu na trzy poziome kreski . „Panel ochrony” > „Otwórz  ustawienia prywatności i bezpieczeństwa” 

4. Safari > ikona kółka zębatego po prawej stronie belki > „Preferencje” > „Prywatność”. 

7. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usług Google Analytics i Universal  Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi w  analizie ruchu danych w sklepie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są anonimowo  w ramach ww. usług (tzw. dane eksploatacyjne, które nie pozwalają na identyfikację żadnej  osoby) do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu sklepem internetowym. Dane te  są zbiorcze i anonimowe, tj. nie zawierają żadnych cech identyfikujących (danych osobowych)  osobę odwiedzającą stronę sklepu. Za pośrednictwem wyżej wymienionych usług w sklepie  internetowym Administrator zbiera dane, takie jak źródła i medium, za pomocą którego  odwiedzający sklep internetowy zostali pozyskani, a także ich zachowanie na stronie sklepu,  informacje o urządzeniach i przeglądarkach za pośrednictwem nazwa odwiedzanej Strony,  adres IP i domena, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania.  Podstawą prawną korzystania z Google Analytics lub Universal Analytics jest Twoja zgoda  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych  generowanych przez plik cookie Google (Universal) Analytics i związanych z korzystaniem z  witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych za pomocą przeglądarki dostępnej  pod następującym linkiem Pobierz i zainstalowania wtyczki:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Możesz uniemożliwić Google (Universal)  Analytics gromadzenie Twoich danych, nawet podczas korzystania z witryny internetowej na  urządzeniu mobilnym, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który  zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości: Dezaktywuj Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl 

Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,  Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Warunki korzystania: 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl 

Omówienie ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=pl 

Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

8. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usługi pikseli firmy Meta Platforms  Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam, dowiadywać  się o aktywności osób odwiedzających sklep internetowy i wyświetlać dopasowane do nich  reklamy. Po przekierowaniu na naszą stronę internetową, klikając odpowiednią reklamę na  Facebooku, w Twojej przeglądarce zapisywany jest tak zwany plik cookie pikselowy. To  rejestruje kliknięcia i aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej i przekazuje  zebrane w ten sposób dane do Facebooka, aby w przyszłości mogły być tam wyświetlane  reklamy odpowiednie dla Ciebie. Używamy piksela Facebooka w tak zwanym „trybie  rozszerzonego porównania danych”. W rezultacie, oprócz kliknięć i aktywności, Twoje dane  osobowe są również przesyłane do Facebooka. Podstawą prawną tego przetwarzania danych  jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zapobiec przechowywaniu  pikselowego pliku cookie, odpowiednio ustawiając ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak  uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej  witryny. 

Możesz również uniemożliwić pikselowi Facebooka zbieranie danych podczas korzystania z  naszej strony internetowej, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który  zapobiega rejestrowaniu Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości po  kliknięciu reklamy umieszczonej na Facebooku: Dezaktywuj piksel Facebooka: https://pl-

pl.facebook.com/business/help/186134205381987 Informacje o zewnętrznym dostawcy: Meta  Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez  Facebook można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze  informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności: Warunki  korzystania: https://www.facebook.com/help/186325668085084 

Zasady dotyczące danych: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

§ 8 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich  przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej. Nie dotyczy to sytuacji udostępnienia  danych osobowych, jak wcześniej wskazano, podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na  podstawie odpowiednich przepisów. 

2. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu wysoki  poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego i w tym celu stosuje: 1. środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa  przetwarzania danych osobowych, 

2. środku zapewniające: 

a. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności oraz  odporności systemów i usług przetwarzania, 

b. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu  do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, 

c. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków  technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo  przetwarzania. 

3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych osobowych,  w tym również dotyczące podejrzenia naruszenia zabezpieczeń lub udostępnienia danych  osobom nieuprawnionym, należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail:  iod@nesperta.com 

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

W związku ze zmianami w zakresie technologii, prawa, w tym prawa ochrony prywatności i prowadzenia  działalności w Internecie oraz oferty Sklepu Semilac.pl, Administrator może wprowadzać zmiany w  Polityce Prywatności, która zostanie opublikowana na stronie z nową datą. 

Obecna wersja obowiązuje od 31 stycznia 2023r

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję