Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY VOD AKADEMIA SEMILAC 

wersja obowiązująca od dnia 01.02.2024 r.  

§ 1. Definicje. 

W niniejszym dokumencie stosuje się pojęcia (pisane wielką literą) zgodnie z poniższymi definicjami: 1) „Konsument” – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej; 

2) „Konto Użytkownika” – indywidualne elektroniczne konto w ramach Platformy VOD, założone przez  Użytkownika i aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu składania Zamówień i dostępu do  Materiałów; 

3) „Materiał” – utwór albo zbiór utworów udostępniany za pośrednictwem Platformy VOD, do którego  Użytkownik może nabyć czasowy dostęp w ramach Zamówienia – dokładny opis Materiału dostępny jest  za pośrednictwem Platformy VOD; 

4) „Opłata” – określona należność pieniężna za dostęp do Materiału, której wysokość brutto wskazana jest  każdorazowo przy danym Materiale; 

5) „Platforma VOD” – aplikacja internetowa udostępniana przez Usługodawcę, umożliwiająca założenie  Konta Użytkownika i administrowanie nim, a także składanie Zamówień i dostęp do Materiałów przez  zarejestrowanych Użytkowników, dostępna pod adresem www.akademiasemilac.myvod.pl;  6) „Regulamin” – niniejszy regulamin platformy VOD Akademia Semilac; 

7) „Termin Dostępności Materiału” – ostatni dzień okresu, przez który Użytkownik posiada dostęp do  danego Materiału; 

8) „Usługodawca” – Nesperta Europe sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku (62-002) przy ul. Obornickiej 7, wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000860765, REGON 387104337, NIP 5252837102, BDO 000565716, posiadająca kapitał zakładowy  15.000.000,00 zł; 

9) „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Platformy VOD; 

10) „Zamówienie” – oświadczenie woli zarejestrowanego Użytkownika składane za pośrednictwem  Platformy VOD, stanowiące podstawę do rozpoczęcia, po uiszczeniu Opłaty – o ile takowa jest  wymagana, świadczenia usługi dostępu do danego Materiału. 

§ 2. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika nieodpłatnej usługi  dostępu do Platformy VOD oraz odpłatnego albo nieodpłatnego dostarczania przez Usługodawcę na  rzecz Użytkownika treści cyfrowych w postaci Materiałów. 

2. Aktualna i historyczne treści Regulaminu dostępne są do pozyskania, odtworzenia i pobrania pod  adresem:. Regulamin - Akademia Semilac Online 

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest z wykorzystaniem następujących danych: 1) pisemnie:  

Nesperta Europe sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku 

ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek 

2) elektronicznie: akademia.poznan@semilac.com,  

3) telefonicznie: 533 767 333 

§ 3. Platforma VOD. 

1. Dostęp do Platformy VOD jest nieodpłatny.

2. Platforma VOD umożliwia założenie Konta Użytkownika i administrowanie nim, a także składanie  Zamówień i dostęp do Materiałów przez zarejestrowanych Użytkowników. 

3. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez założenie Konta Użytkownika z wykorzystaniem formularza  elektronicznego dostępnego na Platformie VOD i złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji  Regulaminu i Polityki Prywatności określającej zasady przetwarzania danych osobowych. 

4. Założenie Konta Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi utrzymywania Konta  Użytkownika, a przyjęcie oferty przez Usługodawcę następuje poprzez aktywację konta Użytkownika.  Aktywacja następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi linku aktywacyjnego na wskazany przez  Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail. 

5. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika  przez Usługodawcę możliwe jest wyłącznie w sytuacjach wskazanych w Regulaminie. Usunięcie Konta  Użytkownika oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi utrzymywania Konta Użytkownika. 

§ 4. Materiały. 

1. Dostęp do Materiałów może być odpłatny lub nieodpłatny, ale zawsze ma charakter czasowy. 2. Katalog dostępnych Materiałów ze wskazaniem zasad dostępu do nich jest udostępniany Użytkownikowi  za pośrednictwem Platformy VOD.  

3. Katalog dostępnych Materiałów oraz zasady dostępu do Materiałów są zmienne z zastrzeżeniem  ochrony praw nabytych Użytkownika. 

4. Użytkownik może uzyskać czasowy dostęp do danego Materiału poprzez złożenie Zamówienia z  wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na Platformie VOD. Zamówienie określać  będzie Termin Dostępności Materiału liczony od dnia udostępnienia Materiału Użytkownikowi. 

5. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia bez  podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na spełnienie  świadczenia przed upływem wskazanego terminu oraz udostępnienia mu danego Materiału, prawo  odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje. 

6. Jeśli dostęp do danego Materiału jest odpłatny, zostanie on udzielony natychmiast po otrzymaniu  potwierdzenia płatności od pośrednika. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia może zostać złożone w dowolnej formie, o ile pozwala ona  na identyfikację osoby je składającej i wynika z niego jednoznacznie wola odstąpienia od Zamówienia.  Oświadczenie może być złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do  Regulaminu, chociaż nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. 

8. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane  płatności niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od Zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności,  jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się  na inne rozwiązanie. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami zwrotu płatności. 

§ 5. Obowiązki Użytkownika. 

1. Wszystkie dostępne na Platformie VOD materiały podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego  lub przepisów dotyczących ochrony baz danych. 

2. Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z materiałów dostępnych  na Platformie VOD w zakresie niezbędnym dla zgodnego z Regulaminem korzystania z Materiałów,  z zastrzeżeniem następnych zdań. Licencja na korzystanie z Materiałów obejmuje ich wielokrotne  odtwarzanie w całości lub w części w celu osobistego, niekomercyjnego, wykorzystania przez  maksymalnie jedną osobę fizyczną i jest udzielana na wskazany w Zamówieniu okres – po upływie  Terminu Dostępności Materiału wskazana licencja oraz dostęp do danego Materiału wygasa. Zakazane  jest pobieranie Materiałów na urządzenie Użytkownika w zakresie wykraczającym poza standardowe 

funkcjonalności Platformy VOD, w szczególności z wykorzystaniem technologii przechwytywania ekranu  (screen capture). 

3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Platformy VOD oraz z wszelkich materiałów dostępnych na  Platformie VOD w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi  obyczajami. Użytkownik nie może obchodzić zabezpieczeń Platformy VOD, ani świadomie  wykorzystywać jakichkolwiek podatności Platformy VOD. Użytkownik nie może dostarczać za  pośrednictwem Platformy VOD treści o charakterze bezprawnym. 

4. Naruszenie ust. 3 powyżej stanowi podstawę do zablokowania Konta Użytkownika. Konto Użytkownika  usuwane jest po upływie 3 miesięcy od dnia jego zablokowania, o ile wcześniej nie nastąpiło jego  odblokowanie.  

§ 6. Wymagania techniczne. 

1. Do korzystania z Platformy VOD konieczny jest dostęp do Internetu, a także urządzenie zdolne do  uruchomienia najnowszej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych oraz najnowsza  wersja takiej przeglądarki: (1) Google Chrome, (2) Mozilla Firefox, (3) Opera, (4) Safari, (5) Microsoft Edge.  Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Platformy VOD przy zastosowaniu innych  parametrów. 

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczeń z umową (tj. treścią Regulaminu i  wszelkich uzgodnień z Użytkownikiem) na ogólnych zasadach wynikających z obowiązujących  przepisów. 

§ 7. Opłaty. 

1. Przy każdym Materiale umieszczona jest informacja, czy jest on udostępniany odpłatnie, czy  nieodpłatnie.  

2. W przypadku Materiału odpłatnego, jego udostępnienie następuje po uiszczeniu Opłaty wskazanej przy  tym Materiale, która może być zróżnicowana w zależności od okresu, przez jaki Materiał będzie dostępny  dla Użytkownika. 

3. Płatności mogą być dokonywane przy użyciu następujących metod: 

1) za pośrednictwem Stripe (konieczna akceptacja regulaminu Stripe), 

4. Użytkownik powinien uiścić Opłatę w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku upływu  tego terminu, Zamówienie wygasa, a Opłaty uiszczone po upływie tego terminu będą zwracane  Usługobiorcy. 

5. Za dzień uiszczenia Opłaty uznaje się dzień jej zaksięgowania przez Usługodawcę. Informacja  o zaksięgowaniu Opłaty przekazana zostanie niezwłocznie Użytkownikowi. 

6. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest poinformować o tym  Usługodawcę przed złożeniem Zamówienia. 

§ 8. Reklamacje. 

1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do wniesienia reklamacji w sprawach związanych z Platformą VOD  oraz Materiałami. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Użytkownika oraz opisywać problem  i oczekiwane przez Użytkownika działanie (o ile nie wynika to z charakteru problemu). W miarę  możliwości Użytkownik powinien udostępnić Usługodawcy także dodatkowe informacje, pozwalające  na odtworzenie problemu, w tym w postaci zrzutów ekranu. 

2. Reklamacje mogą być składane z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 pkt 1  i 2 Regulaminu.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania  przez Usługodawcę. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w takiej samej formie, w jakiej złożona  została reklamacja z wykorzystaniem adresu wskazanego w reklamacji.

4. Usługodawca informuje, że Konsument posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – w szczególności: 

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu, 

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, 3) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań  statutowych należy ochrona konsumentów. 

5. Dodatkowe informacje o możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym:  https://polubowne.uokik.gov.pl/.  

6. Link do platformy internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 9. Zmiany regulaminu. 

1. Usługodawca uprawniony jest, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Użytkownika oraz  w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn związanych  z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Platformy VOD (np. rozwój technologiczny,  zmiany dostępnych metod płatności, zmiany przepisów, ujawnienie się błędów lub podatności Platformy  VOD, rozwój Platformy VOD lub likwidacja Platformy VOD). 

2. Usługodawca przekaże zarejestrowanym Użytkownikom informację o planowanej zmianie Regulaminu  z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu obowiązują w odniesieniu do Zamówień składanych  po ich wejściu w życie. Dalsze korzystanie z Platformy VOD przez Użytkownika poczytuje się za zgodę  na zmianę Regulaminu od dnia jej wejścia w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę  Regulaminu – może on usunąć swoje Konto Użytkownika w trybie wskazanym w § 3 ust. 5 Regulaminu. 

§ 10. Zmiany usługi cyfrowej i treści cyfrowych. 

1. Usługodawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej  zgodności z Regulaminem w sytuacjach wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu. Dostarczone treści  cyfrowe nie ulegają zmianom. 

2. Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników o każdej zmianie wskazanej w ust.  1 powyżej. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do usługi cyfrowej lub  korzystanie z niej, Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z odpowiednim  wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. 

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę usługi cyfrowej – może on usunąć swoje Konto  Użytkownika w trybie wskazanym w § 3 ust. 5 Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie dnia wskazanego w nagłówku.

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat  

Nesperta Europe sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku 

ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek 

adres e-mail: akademia.poznan@semilac.com 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Zamówienia  następującego Materiału: 

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 

– Data zawarcia umowy 
______________________________________________________________________________________________ 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 

– Adres konsumenta(-ów) 

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 

– Data 

______________________________________________________________________________________________ (*) – niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję